Hallaryd Fiber

För en ljusare framtid!

Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Hallaryd Fiber har som mål att ge samtliga fastigheter i Hallaryds socken möjlighet till fiberanslutning och därmed tillgång till Telefon, TV, Trygghetslarm och Internet.

 

Meddela adressändring och ägarbyte

 

Glöm inte att meddela oss adressändringar till hallarydfiber@gmail.com.

Även ändring av telefon och Epost.

 

Meddela oss ägarbyte så skickar vi överlåtelseavtal.

Problem?

 

Problem med anslutningen?

Kontakta tjänsteleverantören.

Kontaktinformation finns här på QMarket - Älmhult

Nyheter

2018

Kallelse till Årsstämma för

Hallaryd Fiber Nord Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Öst Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Syd Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Väst Ekonomisk Förening

 

i HIF:s klubbstuga den 12 juni 2018 kl. 18.30

 

Efter förrättningarna informerar vi om läget.

Därefter bjuds det på kaffe och tilltugg.

 

Dagordning

 

§1 Mötet öppnas

 

 §2 Val av stämmoordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

 

 §3 Fastställande av röstlängd.

 

 §4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

 

 §5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

 §6 Fastställande av dagordning.

 

 §7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse.

 

 §8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 

 

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 §10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

 

 §11 Årsavgift och andra avgifter

 

 §12 Val av styrelseledamöter.

 

 §13 Val av revisorer.

 

 §14 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

 

 §15 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

 

 §16 Mötet avslutas

2017

Kallelse till Årsstämma för

Hallaryd Fiber Nord Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Öst Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Syd Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Väst Ekonomisk Förening

 

i HIF:s klubbstuga den 20 juni 2017 kl. 18.30

 

Efter förrättningarna informerar vi om läget.

Därefter bjuds det på kaffe och tilltugg.

 

Dagordning

 

§1 Mötet öppnas

 

§2 Val av stämmoordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

 

§3 Fastställande av röstlängd.

 

§4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

 

§5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

§6 Fastställande av dagordning.

 

§7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse.

 

§8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

§10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

 

§11 Årsavgift och andra avgifter

 

§12 Val av styrelseledamöter.

 

§13 Val av revisorer.

 

§14 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

 

§15 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

 

§16 Mötet avslutas

2016-06-01

Viktiga beslut av årsstämman - 2016

 

Årsstämman beslutade bland annat följande:

 

  1. Medlemsavgiften för 2017 blir 120 kronor mot nuvarande 200
  2. För anslutning efter 2016-06-17 är avgiften, inklusive medlemsinsats 29.000 kronor.

 

 

 

2016

Kallelse till Årsstämma för

Hallaryd Fiber Nord Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Öst Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Syd Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Väst Ekonomisk Förening

 

i Hallarydsgården den 17 maj 2016 kl. 18.30

 

Efter förrättningarna informerar vi om läget.

Därefter bjuds det på kaffe och tilltugg.

 

Dagordning

 

§1 Mötet öppnas

 

§2 Val av stämmoordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

 

§3 Fastställande av röstlängd.

 

§4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

 

§5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

§6 Fastställande av dagordning.

 

§7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse.

 

§8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

§10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

 

§11 Årsavgift och andra avgifter

 

§12 Val av styrelseledamöter.

 

§13 Val av revisorer.

 

§14 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

 

§15 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

 

§16 Mötet avslutas

2016-01-01

Vi har nu ett nytt kontrakt för anslutning

 

Det finns nu en ny kontraktsmall anpassad för de som ansluter sig till vårt 'färdiga' byanät.

Eftersom vi nu inte har några bidrag så är de ekonomiska förutsättningarna annorlunda mot tidigare och detta avspeglar sig i det nya kontraktet.

 

I korthet:

  1. Man måste vara medlem (fn 200 kronor / år)..
  2. Medlemsinsats måste betalas (fn 21250 kronor).
  3. Om kostnaderna överstiger medlemsinsatsen, betalas dessa av medlemmen.

 

Kontraktsmallen finns här.

 

 

unika besökare (IP-adress)

Copyright © 2012-2016 Hallaryd Fiber