Hallaryd Fiber

För en ljusare framtid!

Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Hallaryd Fiber har som mål att ge samtliga fastigheter i Hallaryds socken möjlighet till fiberanslutning och därmed tillgång till Telefon, TV, Trygghetslarm och Internet.


Meddela adressändring och ägarbyte


Glöm inte att meddela oss adressändringar till hallarydfiber@gmail.com.

Även ändring av telefon och Epost.


Meddela oss ägarbyte så skickar vi överlåtelseavtal.

Problem?


Problem med anslutningen?

Kontakta tjänsteleverantören.

Kontaktinformation finns här på QMarket  - Älmhult

2020

Kallelse till Årsstämma för

Hallaryd Fiber Nord Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Öst Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Syd Ekonomisk Förening

Hallaryd Fiber Väst Ekonomisk Förening


utanför HIF:s klubbstuga tisdagen den 23 juni 2020 kl. 18.30


Efter förrättningarna informerar vi om läget.

På grund av rådande omständigheter så bjuds det inte på kaffe.


Dagordning


§1 Mötet öppnas


 §2 Val av stämmoordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.


 §3 Fastställande av röstlängd.


 §4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll.


 §5 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.


 §6 Fastställande av dagordning.


 §7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse.


 §8 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 §10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.


 §11 Årsavgift och andra avgifter


 §12 Val av styrelseledamöter.


 §13 Val av revisorer.


 §14 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.


 §15 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.


 §16 Mötet avslutas


Årsmöte

unika besökare (IP-adress)

Copyright © 2012-2016 Hallaryd Fiber