2015-06-02

*** Inkoppling pågår -  Fler än 155 (av 167) är nu färdigmonterade ***

*** Stammen färdigsvetsad. Hallaböke, Halseryd och 6 enstaka serviser återstår att svetsas.

De flesta öster om Helgeå har nu aktiv fiber och kan ansluta sig och beställa tjänster.

I väst pågår montering av inner- och även ytterdosor där sådana saknas.


Montören har haft stora svårigheter att få kontakt med vissa fastboende och har måst fylla ut sin tid med att åka runt och leta medlemmar som är hemma.

Det vore bra om de medlemmar som inte fått sin utrustning monterad, tar kontakt med montören. Detta kan göras på följande Epost-adresser zaid.mudhar@telarco.se eller fredrik@telarco.se.Vi kommer att bli färdiga tidigare och de som tar kontakt kommer igång snabbare.


Tyvärr så kan inte huvuddelen av de anslutningar som görs i väst testas och driftsättas ännu. Detta beror på att den stora fiber kabeln (240-parter) varit restnoterad. Blåsningen är påbörjad.


Hur testar man om anslutningen fungerar?

1. Två lampor skall lysa grönt.

2. Anslut en dator med kabel till första nätverksuttaget (rött) på mediaboxen

3. Starta webläsaren och en välkomssida från Q-Market visas.

4. Kontrollera att adressen till höger på sidan är er adress och fastighet. Om inte, felanmäl och vänta med att beställa tjänster tills felet är åtgärdat. Felanmäl till föreningen (fiberhallaryd@gmail.com) om anslutningen inte kommer igång. När ni tecknat abonnemang skall felanmälas göras till de leverantörer ni tecknat abonnemang med.

Anslutning till Mediabox:

Röd   - Anslut router här

Gul    - Anslut den TV-box som medföljer TV-abonnemang

Grön  - Anslut telefon-box som medföljer telefonabonnemang

Blå    - Framtiden

2015-03-23

Grävning avslutad, boxmontering och svetsning pågår

All slang för fiber är nu nedgrävd. Några få fastighetsägare som kom in sent har av olka anledningar fått vänta.

Svetsning och montering av boxar pågår i Väst.

Enstaka boxar återstår i Öst

Kommunen räknar med att  inre boxar monteras och fibern börjar aktiveras från vecka 13.

Sten och materiel skall nu vara bortforslat (undantaget ett avsnitt i Hallaböke). Är ni av annan uppfattning så medela föreningen snarast. Gärna SMS till 070-5926418.


2015-02-11

Viktigt - ElmNet har förtydligat vad som gäller för inre och yttre boxar!


I Korthet:

Om ni vill styra hur högt upp på fasaden som den yttre boxen skall monteras, markera detta tydligt, snarast


Här följer informationen från ElmNet:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bara för att förtydliga vad som gäller vid montering av utomhusboxar;


Montören tar INTE kontakt med husägaren i förväg (det tar för mycket tid i anspråk). Om husägaren har speciella önskemål om vilken höjd utomhusboxen ska monteras på så måste han/hon i så fall göra en markering på väggen som visar detta. Obs! dock att dosan alltid monteras vertikalt rakt ovanför den punkt där slangen kommer upp vid husväggen.


Vid installation av fibermodem (cpe) gäller följande:


Montören bokar tid med respektive husägare, kunden anvisar den plats där montören ska borra genom väggen (och därmed tar kunden också ansvar för att väggen är fri från elkablar, vattenrör m.m.). Om patchkabeln ska genom vägg någon annanstans än genom ryggen på utomhusboxen så skyddar vi kabeln med vp-flexrör, obs dock att vi inte gör någon utvändig klamring (vp-flexröret hängs provisoriskt i några spikar). Inomhus klamrar montören patchkabel max 1 meter från hålet och fram till modemet. Det går naturligtvis att sätta modemet längre från hålet men då får kunden själv ombesörja klamring.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grävstatus / Blåsning /  Svetsning / Anslutning

När kan vi vara klara med fungerande bredband?

Vi vet inte! När vi är klara med all grävning i ett område så tar kommunen över och upphandlar blåsning, svetsning och driftsättning. Det ligger alltså utanför vår kontroll.

Rekommendation: Säg inte upp några avtal förrän ni har ett fungerande bredband inkopplat och testat.


Vad händer framöver för fastighetsägaren (allt enligt ElmNet John-Arne Sandström):

Yttre boxar monteras

Montör bokar tid för tillträde till fastigheten för montering av inre mediabox.

Fastigheten aktiveras i bredbandsstationen.Planerat (Mars/April):

Blåsning avslutas i Väst

Svetsning avslutas i Väst

Yttre boxar monteras klart i Väst


Färdigt byanät (slang):

Samtliga föreningar


Färdiga servicer (slang):

Samtliga föreningar.


Fiber blåst:

De flesta servicer är blåsta.


Fiber svetsad:

Pågård i Väst.


Yttre mediaboxar:

Öst klart med några undantag

Väst påbörjat


För att få grävt på tomt så måste följande göras:

Markera vid tomtgräns där slangen skall gå in på tomten

Markera vid husvägg där slangen och yttre dosan skall anslutas

Markeringar görs med stolpe, ca 1 meter, märkt med "Fiber".

Vid husmarkeringen anges namn,  faktureringsadress och fastighetsbeteckning. Vädertåligt!

För ROT-avdrag skall också personnummer anges


         OBS: utan ordentliga markeringar och uppgifter så blir det igen grävning på tomtmark

         eller något ROT-avdrag.


Hämta slang: Slang, sökkabel och spårband hämtas hos Per Simonsson i Vägla (0733-40 83 97).


Grävanvisning: Finns här.

2014-06-03

Beslut taget för ledningsrätt

Ledningsrättsbeslut är nu taget. Besvärstiden är på 4 veckor.

Föreningen har anpassat sig till de synpunkter som framfördes ism med förrättningen den 21/5 i Hallaborg


2014-06-03

Beslut taget för ledningsrätt

Ledningsrättsbeslut är nu taget. Besvärstiden är på 4 veckor.

Föreningen har anpassat sig till de synpunkter som framfördes ism med förrättningen den 21/5 i Hallaborg

2014-04-28

Kallelse till årsmöte 13 maj kl 18:30 i Hallaborg

Här finns kallelsen.

Här är protokoll och verksamhetsberättelse från årsmötet för Nord-föreningen. Övriga lika.2014-03-08

Information från grävmötet i Hallaborg 11/2 2014


Följ denna länk för information från mötet (svenska) (deutch).
2014-01-21

Grävmöte! - 11/2 2014 18:00 Hallaborg


Vår entreprenör tror sig kunna börja tidigare än planerat, därav detta möte med kort varsel.

Vi och entreprenören kommer att informera om grävningen, hur tomtgrävningen skall vara utmärk, ROT-avdrag etc.

Konsekvenser:

Vi kommer att börja gräva innan Lantmäteriförrättningen för ledningsrätt är klar. Detta påverkar inte våra medlemmar då tillträde till mark är reglerat i kontraktet.

Vi försöker komma i kontakt med övriga markägare som kommer att beröras för att få samtycke. Ingen grävning görs på mark där det inte finns samtycke.

När Ledningsförrättningen är klar så regleras detta på samma sätt som för el-disribution.

Här är en länk till Lantmäteriets sida om Ledningsrätt.


Plan:

Vi har inga datum ännu. Planeringen kommer att visas här.

2013-12-04

Vi har skrivit kontrakt för grävning av kanalisationen!


Det är BN Schakt som vi tecknat avtal med.

Det blir grävstart till våren och allt beräknas vara klart under november 2014.


Under vintern kommer vi att engagera Lantmäteriet för att ta fram underlag för ledningsrätt.

Detta berör de fastighetsägare med mark där vi gräver ned slang och brunnar för fiber. Ledningsrätt berör inte tomtmark.

2013-10-11

Ettorna har nu grävt klart

Samtliga Ettor har nu grävt klart på sina tomter. Alla är anslutna till kanalisationen (slangarna) i Hallaryds byanät förutom 2 fastigheter där vi inte kunna lokalisera anslutningspunkterna till byanätet. Kommunen och dess entreprenör jobbar på detta.

Vi har ännu inte fått datum för blåsning av fiber till enskilda fastigheter.

Här är bilder från Kapellvägen i Hallaryd samt sammgrävning av 3 fastigheter i Vägla.


2013-09-30

Bidragen klara från PTS och Jordbruksverket

Det betyder att vi fått de medel vi sökt och kan därmed börja upphandla grävning för kanalisation.


För anbudsunderlag kontakta: Kenneth Ågren kenneth.agren@telia.com

2013-07-14

Blåsning av fiber till Ettorna under oktober

Preliminärt så blåses fibern till ettorna under oktober.

Detta innebär att grävning och nedläggning av slang på berörda tomter måste vara klara före 2013-10-01.


Ettor är de som ligger så nära kommunens stamnät att föreningen inte behöver gräva utan det är bara tomtgrävning som behövs.


Kommunens grävanvisning finns här.


Vi tar kontakt med berörda fastighetägare senast vecka 33 (-18/8). Tag kontakt med oss om vi missat någon.

Dokumentationen över stamnätet är inte klar så det finns utrymme för missar.


Föreningen håller med 25mm slang, märkband, spårkabel och skarv för 25mm slang.


OBS: 25mm slang gäller endast för Ettor! Övriga som förbereder framtida anslutning skall använda 16mm slang och ni måste ta kontak med oss innan ni påbörjar grävning.


Kontakt: Kenneth Ågren (kenneth.agren at telia.com)


2013-06-26

Anslutning av ettor

Vi har påbörjat inventering av ettor, dvs de som redan har slang framdragen till tomtgränsen.

Det kommer eventuellt att finnas möjlighet att dessa ettor kan anslutas under hösten/vintern i år.


Vi återkommer med grävinstruktioner för grävning på tomten för de som berörs.

Föreningen kommer att bistå med slang. Endast denna slang får användas.


Tag kontakt med föreningen om ni tror att vi missat er.2013-06-25

Inga bidrag

Det är nu klart att vi inte får några bidrag ur vår-potten.

I höst blir det en ny fördelning av bidrag och vi hoppas kunna få då.

Vi ligger långt fram i bidragskön så det finns fortfarande möjlighet till bidrag i år.


2013-05-17

Extra föreningsstämma

Vid en extra föreningsstämma i Hallaborg den 7 Maj 2013 omvaldes i stort sett interimsstyrelsen.

Per Simonsson, Vägla, är ny i styrelsen.

Ken Ruter, Torsholma, har lämnat styrelsen.

Protokoll från extrastämman finns här.

Efter stämman hölls ett informationsmöte.

2013-04-24

Kommunikationsoperatörens tjänsteutbud

Avtalet mellan Älmhults kommun och kommunikationsoperatören Zitius är klart och därmed finns det också ett tjänsteutbud för fiberföreningarna i Älmhult. Föreningen i Häradsbäck blir först med att kunna utnyttja tjänsterna.

Tjänsteutbudet finns på Älmhults QMarket som är en sida som drivs av Zitius.

OBS: Innehållet kommer att utökas löpande den närmaste tiden efterhand som tjänsteleverantörerna ansluter sig.

2013-04-23

Status för bidragsansökningar

Det senaste från Länsstyrelsen angående våra bidragsansökningar är att definitivt besked kommer i slutet av Maj. Handläggaren indikerade att det finns en liten chans att någon av våra föreningar kan få bidrag före sommaren. Det troliga är att vi får invänta eventuella höstbidrag.


2013-04-08

KALLELSE

Extra föreningsstämma för:

Hallaryd Fiber Väst EF

Hallaryd Fiber Öst EF

Hallaryd Fiber Nord EF

Hallaryd Fiber Syd EF


Plats: Hallaborg, Hallaryd

Tid: Tisdag 7 maj kl. 18.30


Mötet öppnas

Val av stämmoordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

Fastställande av röstlängd.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Fastställande av dagordning.   

Val av styrelseledamöter:

Ledamot/sekreterare nord, syd, öst, väst: 1st

Ledamot/Ordförande syd: 1st

Val av supplean

Suppleant nord, syd, öst, väst: 1st

Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

Mötet avslutas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Därefter information om hur fiberarbetet fortskrider samt frågestund.

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Styrelserna i Hallaryd Fiberföreningar.

2013-04-07

Fakturor utskickade

Samtliga fakturor är nu utskickade förutom för de förberedande anslutningar där vi inte kommer att gräva under denna etapp på grund av att ingen full anslutning finns i närområdet. Ett mail/brev kommer att skickas till de medlemmar som berörs.

2013-02-05

Bidragsansökan inlämnad

Under Bidrag ovan finns kartor på de huvudstråk vi söker bidrag för. Där kan ni också se hur socknen är fördelad på föreningarna.

2013-01-21

Vad händer?

Just nu sammanställer vi ansökningsdokumenten för bidrag. Denna vecka kommer vi också att skicka ut förfrågan om budgetoffert för grävningen. Dessa budgetofferter kommer att bifogas låneansökningarna.

Vi är nu 138 fulla anslutningar på ungefär 65 km.

2013-01-09

Uppdaterade kalkyler

Kalkyldokumentet är uppdaterat med fler exempel. Finns till höger.

2013-01-08

Uppdragsgrävning för medlem

Det finns möjlighet för medlemmar att gräva utanför egen tomt på uppdrag av föreningen. Villkoren för detta hittar ni till höger.

2012-12-14

Uppdaterad Vanliga Frågor (FAQ)

De 3 översta frågor med svar är nya sedan förra versionen av frågor med svar.

2012-12-14

Påminnelse

Hej,


Ursäkta om vi stör så här i julstöket!


Har ni inte betalt in medlemsavgiften till Hallaryds fiberföreningar eller skickat in de påskrivna kontrakten så är det dags nu så blir det en sak mindre på att-göra-listan.


Då vi vill kunna komma igång för fullt med att söka bidrag och planering så fort som möjligt nästa år behöver vi ha in alla kontrakt i god tid innan årets slut.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 116-4482 och kontrakten skickas till:


Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

c/o Åsa Dahlström, Ulvberga Tunneby 1, 343 96  Hallaryd


Tack för er förståelse och hjälpsamhet!


Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Hallaryds Fiberföreningar

2012-11-27

Vanliga Frågor (FAQ)

Till höger hittar ni vanliga frågor med svar.

Om ni saknar något så kontakta oss på fiberhallaryd@gmail.com

Nu skriver vi kontrakt!

Nu skriver vi aftalen!

Jetzt schreiben wir Kontrakte!

Now we sign the contract!

Kontrakten skickas ut under veckan. De återfinns under Kontrakt .

Sista kontraktsdatum är 3/12 2012.

2012-11-06

Nytt informationsblad

Informationsblad skickas ut under veckan via epost och brev. De återfinns under Kontakt och är på svenska, danska, tyska och engelska.

2012-10-22

Återbetalningskalkyl

En återbetalningskalkyl finns under Kalkyl till höger. Kalkylen är ett exempel på den kostnadsminskning som är möjlig då fiber ersätter telefon-, TV- och internetabonnemang. Om ni har ett exempel på kostnadskalkyl så skicka den till fiberhallaryd@hotmail.com så lägger vi till den.

2012-10-03

Samgrävning med E.ON

Vi ska, i ett steg för att få billigare grävkostnad, försöka samgräva lämpliga sträckor med E.ON.

Så om ni vill ha el nergrävt och indraget till fastigheten i samband med fibergrävningen så hör av er så att vi vet vilka sträckor vi ska diskutera med Eon!

Svara omgående, dock senast 18/11.

2012-10-01

Vi behöver planerare

Vi behöver så fort som möjligt någon, eller helst några, som kan och vill lägga ner lite arbete på planering och upphandling av grävningen.

Planeringsarbetet kommer att göras tillsammans med några av styrelsemedlemmarna.

Hör av dig snarast till fiberhallaryd@gmail.com eller ring någon i styrelsen.

2012-09-18

Föreningen bildad

För att kunna hålla ett rimligt tempo i grävning och samtidigt uppfylla bidragstaket på 200 000 Euro så har vi bildat 4 ekonomiska föreningar vilka kommer att arbeta parallellt med samma styrelsemedlemmar och beslut.

Föreningarnas formella namn är, om de godkänns av Bolagsverket, Hallaryd fiber Ekonomisk förening väst, -öst, -nord och -syd. I dagligt tal kommer vi att använda 'Hallaryd Fiber Ekonomisk förening'.


2012-09-07

Informationsmöte

Välkomna på informationsmöte och bildande av ekonomisk förening.


Tid: Tisdagen den 18 september 2012, kl 19:00

Plats: HallaborgKallelse och agenda finns här:

Kallelse och agenda.pdfFörslag till stadgar finns här:

Förslag till stadgar.pdf


För att kunna hålla nere anslutningskostnaden så måste så många som möjligt ansluta sig. Därför är vi tacksamma om ni i ert eget närområde marknadsför projektet och informerar era grannar. Vi måste tillsammans hjälpas åt för att möjliggöra projektet.


Intresseanmälningar görs till fiberhallaryd@gmail.com. Nedan hittar du anmälningsblankett med nödvändiga uppgifter för anmälan.


Intresseanmälan.pdf (icke bindande)Nya anmälningar måste vara inlämnade senast 2012-11-18